Wybierz język:
 Polski  English
masz w koszyku:
0 pozycji
STRONA GŁÓWNA
OFERTA SPECJALNA
NOWE PRODUKTY
MOJE KONTO
KOSZYK
 
  Warunki dostawy
Waluty
Kategorie
PERUKI DŁUGIE (15)

PERUKI KRÓTKIE (32)

PERUKI PÓŁDŁUGIE (22)

SAMA PRZEDŁUŻ SWOJE WŁOSY W DOMU (1)

TRESKI (35)
Szybkie Wyszukiwanie
 
Zaawansowane
 
Warunki realizacji zamówień
§1 . Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.peruka.eu.
4. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.peruka.eu jest Mariusz Skrońc prowadzący działalność gospodarczą jako MARIUS Mariusz Skrońc pod adresem ul. Jarosława Dąbrowskiego 117/3, 02-503 Warszawa, zarejestrowanym pod numerem NIP: 118-067-98-43 REGON: 015328884, zwanym dalej Sprzedającym.
5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
6. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
7. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.
8. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).
9. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
10. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakości i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.
11. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.
13. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego art.543.
14. Obszarem działania Sklepu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Po wcześniejszych uzgodnieniach jest możliwa sprzedaż do Klientów z siedzibą w krajach Unii Europejskiej.

§2. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.peruka.eu. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.peruka.eu.
3. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).
4. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedającego wraz z dokumentem sprzedaży, tj. paragonem fiskalnym lub rachunkiem imiennym, jeżeli Kupujący zażądał jego wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz pisemnym oświadczeniem Sprzedającego o możliwym zwrocie towaru.
5. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są przelewem lub poprzez dostępne na stronie sklepu metody zapłaty, albo poprzez wpłatę na rachunek bankowy Sprzedającego:

Mariusz Skrońc
J.Dąbrowskiego 117 m.3
02-503 Warszawa
mBank: 08114020040000390240054020

§3. Dostawa

1. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza Poczta Polska. Sklep dołoży wszelkich starań, aby realizacja zamówienia nastąpiła w ciągu 7 dni roboczych od jego złożenia.
2. Koszt oraz termin dostawy uzależniony jest od regulaminów i cennika firm realizujących poszczególne dostawy i może ulec zmianie.
3. Koszt dostawy towarów ponosi Klient. Koszt dostawy będzie doliczany do wartości zamawianych towarów.
4. Sklep ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie zamówionych towarów lub opóźnienie w dostawie tylko, jeżeli wymienione zdarzenia nastąpiły z winy sklepu.
5. W przypadku, gdy Klient odmawia odebrania zamówionego towaru z jakiegokolwiek powodu, będzie on zobowiązany do zwrotu kosztów przesłania towarów poniesionych przez Sklep.

§4. Zwrot i wymiana zakupionego produktu

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupującemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podania przyczyny.
2. Produkt zwracany przez Kupującego, w związku z odstąpieniem przez Kupującego od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1: - powinien posiadać oryginalne opakowanie dostarczone przez Sprzedającego, - powinien być kompletny, - powinien posiadać metki, - nie powinien nosić śladów użytkowania, plam itp.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Kupujący są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
4. Kupujący zgłaszający zwrot powinien przesłać zakupiony produkt z dowodem zakupu na poniższy adres:

MARIUS Mariusz Skrońc
ul. Jarosława Dąbrowskiego 117/3
02-503 Warszawa
(Z wyraźnym dopiskiem:) ZWROT

5. Kupujący za zgodą sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: skronc@op.pl. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio, w szczególności zawarte w § 4 pkt. 2.
6. Sprzedający zwraca Kupującemu koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Kupującego z tytułu odstąpienia od umowy.

§5. Reklamacja zakupionego produktu

1. Zgodnie z ustawa? z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wobec Kupujących będących konsumentami, Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową.
2. Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy produkt, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedającego nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w wymaganym czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy.
3. Kupujący zgłaszając reklamację powinien przesłać zakupiony produkt z dowodem zakupu na poniższy adres:

MARIUS Mariusz Skrońc
ul. Jarosława Dąbrowskiego 117/3
02-503 Warszawa
(Z wyraźnym dopiskiem:) REKLAMACJA

4. Sprzedający zwraca Kupującemu koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.
5. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa bądź wymiana towaru na nowy (np. z uwagi na fizyczny jego brak w magazynie), Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość jego ceny. Niezależnie od powyższego, Sprzedający poinformuje Kupującego o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.
6. Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera lub reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Kupującego i doręczyciela. Uznanie reklamacji będzie możliwe jedynie po załączeniu protokołu reklamacyjnego.
7. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu.

§5. Ochrona danych osobowych

1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
3. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: skronc@op.pl
4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

§6. Postanowienia końcowe

1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: skronc@op.pl
2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy regulamin jest prawo polskie.
3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a spory rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla pozwanego.
4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.03.2015 r.
   Dalej

peruki sklep